tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ตำแหน่งงานราชการ

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2563


ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 40 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางจิตวิทยาสังคม ทางจิตวิทยาการศึกษา ทางสถิติ ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาเกาหลี ทางภาษาญี่ปุ่นและทางภาษาจีน
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2tAtHAr

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://bit.ly/2tAtHArตำแหน่งงาน จังหวัดราชบุรี

เทศบาลเมืองราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2563

เทศบาลเมืองโพธาราม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มกราคม 2563

อบจ.ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 มกราคม 2563

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-24 มกราคม 2563

โรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งงาน จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มกราคม 2563

สำนักงานพานิชย์จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2563

ตำแหน่งงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงาน ทสจ.สุพรรณบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563

อบต.สาลี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 มกราคม 2563

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 23-29 มกราคม 2563

ตำแหน่งงาน จังหวัดนครปฐม

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-20 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (นครปฐม) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-24 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งงาน จังหวัดสมุทรสาคร

-

ตำแหน่งงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

-

ตำแหน่งงาน จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนดนตรีสากล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มกราคม 2563

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 มกราคม 2563

ตำแหน่งงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อบต.อ่าวน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-27 มกราคม 2563

ตำแหน่งงานว่างภายนอกจังหวัด

กรมช่างโยธาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 มกราคม 2563

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม 2563

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 958 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-24 มกราคม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มกราคม 2563

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563

การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-30 มกราคม 2563

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 908 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2563

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-31 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 117 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มกราคม 2563

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-24 มกราคม 2563

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 มกราคม 2563

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2563

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2563