tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ตำแหน่งงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการ 8 จังหวัดภาคตะวันตก

ตำแหน่งงาน จังหวัดราชบุรี

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2564

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2564

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2564

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 ตุลาคม 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2564

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งงาน จังหวัดกาญจนบุรี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ตุลาคม 2564

ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (สามสงฆ์ทรงพระคุณ) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ยังไม่มีประกาศตำแหน่งงานว่างทางราชการ

ตำแหน่งงาน จังหวัดนครปฐม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2564

ที่ทำการไปรษณียกำแพงแสน รับสมัครจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 11-25 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์(นครปฐม) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 19-27 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งงาน จังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร รับสมัครจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-29 ตุลาคม 2564

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สสจ.สมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งงาน จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 11-18 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคม 2564

ยังไม่มีประกาศตำแหน่งงานว่างทางราชการ

ตำแหน่งงานว่างภายนอกจังหวัด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 11-27 ตุลาคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 41 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 27 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 14-26 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 6-20 ตุลาคม 2564

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครผู้จัดการฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร 1 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2564

เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 28 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8-19 ตุลาคม 2564

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 11-20 ตุลาสคม 2564

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 20 -27 ตุลาคม 2564

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชทั่วไป 1 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 4 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 14-24 ตุลาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564