tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ตำแหน่งงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการ 8 จังหวัดภาคตะวันตก

ตำแหน่งงาน จังหวัดราชบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งงาน จังหวัดกาญจนบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 3-16 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งงาน จังหวัดนครปฐม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งงาน จังหวัดสมุทรสาคร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งงาน จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่งงานว่างภายนอกจังหวัด

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 100 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 - 31สิงหาคม 2564

ประกาศโรงพยาบาลตากสิน รับสมัครพนักงานประกันสังคม 15 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2564

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 2 - 10 สิงหาคม 2564

กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-8 สิงหาคม 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.สมัคร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2564