tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082,08-1942-2990,โทร.0-3232-6458 fax - 0-32326082 email lm_rbr@live.com

ตำแหน่งงานราชการ

ตำแหน่งนจังหวัดราชบุรี

สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 กันยายน 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กันยายน 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานโยธาธิการฯ จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กันยายน 2562

โรงพยาบาลสามชุก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-20 กันยายน 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดนครปฐม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-18 กันยายน 2562

(ครั้งที่ 2) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2562

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน 2562

เทศบาลตำบลกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2562

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 กันยายน 2562

เทศบาลเมืองสามพราน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-16 กันยายน 2562

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบแข่งขันเข้าบรรจุรับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน 2562

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดสมุทรสาคร

สสจ.สมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-13 กันยายน 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-16 กันยายน 2562

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-24 กันยายน 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2562

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 กันยายน 2562

ตำแหน่งงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนวัดกุยบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขาวิชาเอก 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กันยายน 2562

ตำแหน่งงานว่างภายนอกจังหวัด