tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

ตำแหน่งงานราชการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรีรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563 จำนวน 7 สาขาช่าง
1. ช่างประกอบโครงอลูมีเนียม
2. ช่างปูกระเบื้อง
3. ช่างซ่อมเครื่องยนต์
4. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
5. ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
6. ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
7. ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC

สวัสดิการที่ผู้รับการฝึกจะได้รับ
1. หอพักฟรี
2. มีชุดเครื่องแต่งกายและชุดฝึกงานสำหรับผู้รับการฝึก ไม่เกินคนละ 400 บาท
3. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี มีเบี้ยเลี้ยงให้แก่ผู้รับการฝึกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือยกจนในการฝึกอาชีพ

ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ในวันและเวลาราชการ โทร. 032337607-9 , 14 ต่อ 902 อ่านประกาศเพิ่มเติมคลิ๊กเรย 


ตำแหน่งงาน จังหวัดราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งงาน จังหวัดกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2562

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรโยค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลมะการักษ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานทางหลวงที่ 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2562

อบต.สาลี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งงาน จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2562

เทศบาลตำบลขุนแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2562

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งงาน จังหวัดสมุทรสาคร

อบต.บางกระเจ้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2562

สสจ.สมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

-

ตำแหน่งงาน จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 8-15 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลเขาย้อย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562

อบต.แหลมผักเบี้ย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2562

สสจ.เพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์การกําลังสํารอง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562ตำแหน่งงานว่างภายนอกจังหวัด

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2562

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 65 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ธันวาคม 2562

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 85 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 170 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2562

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาให้การปรึกษา 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2562

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562

กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 ตำแหน่ง จำนวน 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน 2562

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน 2562

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) เขตกรุงเทพ ภาคตะวันตก วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2562

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-27 ธันวาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-27 พฤศจิกายน 2562

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา วุฒิปริญญญาโท ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2562

กองบินตำรวจ รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562

กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 153 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562

          FILE PDF