อำนาจหน้าที่

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

*พัฒนาระบบและสร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

*รวบรวมและวิเคราะห์ภาวะตลาดแรงงานแนวโน้มความต้องการแรงงาน

*ประสานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแก่ประชาชนถึงระดับตำบลและหมู่บ้าน

*ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

*ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาค มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- รวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านตลาดแรงงานในระดับภาค

- ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ในระดับภาค

- ศึกษา สำรวจ และวิจัยด้านตลาดแรงงานในระดับภาค

- วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานในระดับภาค

- สร้างเครือข่ายการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในระดับภาค