โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

1. ฝ่ายวิเคราะห์และวิจัย

รับผิดชอบงานด้าน

- การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ซึ่งได้แก่ ภาวะการมีงานทำ ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน การขาดแคลน แรงงาน ภาวะการลงทุน รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ใน 8 จังหวัด ภาคตะวันตก ซึ่งได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- งานผลิตวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ข่าวสารตลาดแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง ของ 8 จังหวัดภาคตะวันตก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกเดือน

- การจัดทำรายงานสถานการณ์ตลาดแรงงาน ของ 8 จังหวัด ภาคตะวันตก

2. ฝ่ายบริหารและพัฒนาข้อมูล

รับผิดชอบงานด้าน

- จัดทำทะเบียนกำลังแรงงานภาคตะวันตก ซึ่งได้แก่ ทะเบียนนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ทะเบียนทหารกองประจำการ แนวโน้ม ผู้สำเร็จการศึกษา ใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก

- งานรวบรวมข้อมูลสถิติการให้บริการ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัด เช่น ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงานการบรรจุงาน ฯลฯ ข้อมูลประชากรของสำนักงานสถิติ ข้อมูลการลงทุน และข้อมูล อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านแรงงาน

- การจัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก รายงานการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตกรายงานการสำรวจ ผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตกที่ประสงค์จะทำงาน รายงานการสำรวจทหารกองประจำการภาคตะวันตก

3. ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานด้าน

งานด้านนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุครุภัณฑ์ งานสารบรรณ/ธุรการทั่วไป การจัดทำรายงานประจำเดือน