โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ภาคตะวันตกกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป

อำนาจหน้าที่

(1) งานการเงินและบัญชี เช่น การจัดทำแผนงานงบประมาณ การเบิกจ่ายการจัดทำทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ ตลอดจนระเบียบ และรายงานที่เกี่ยวข้อง

(2) งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง

(3) งานสารบรรณ งานธุรการ การนำส่งไปรษณีย์

(4) งานบริหารงานบุคคล เช่น การจัดทำ IDP การจัดทำประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ (5) งานซ่อมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ

(6) งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น แผนปฏิบัติงานด้านแรงงาน แผนการปฏิบัติงานเบิกจ่ายตามงบประมาณ เป็นต้น

(7) งานบอร์ดผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และอื่น ๆ (ถ้ามี)

(8) งานโครงการต่าง ๆ ตามที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการขยายเครือข่ายฯ โครงการงานวิจัยฯ ประจำปี

(9) รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน รายปี ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง

(10) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ฝ่ายบริหารและพัฒนาข้อมูล

อำนาจหน้าที่

(1) รวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ส่งให้ฝ่ายวิเคราะห์และวิจัย เพื่อใช้ประกอบการการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลการให้บริการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ข้อมูลการทำงานของคนต่างด้าว ข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลสถาบันการศึกษา รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ

(2) จัดทำข้อมูลข่าวสารภูมิภาคเพื่อนำลงในวารสาร Samart job เป็นประจำเดือน และบทความพิเศษ ประจำเดือน พฤษภาคม และพฤศจิกายน

(3) งานปรับปรุงข้อมูล และงานเผยแพร่ข้อมูล ต่าง ๆ ของศูนย์ฯ เพื่อปรับปรุงเผยแพร่ลงในทุกช่องทางการสื่อสารของศูนย์ฯ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟชบุ๊ค ยูทูป บอร์ดประชาสัมพันธ์ ไลน์ อีเมล์ฯ

(4) การสำรวจความพึงพอใจต่อวารสาร Smart job และสรุปผลตามเป้าหมาย

(5) งานจัดรายการวิทยุ งานผลิตสื่อ และการออกแบบสื่อต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตคลิปวิดีโอลงยูทูปหรือสื่อต่าง ๆ การทำผลงานอินโฟกราฟฟิคออกเผยแพร่ การออกแบบวารสารและรายงานต่าง ๆ

(6) งานโครงการต่าง ๆ ตามที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการขยายเครือข่ายฯ โครงการงานวิจัยฯ ประจำปี

(7) งานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของศูนย์ฯ

(8) งานอาสาสมัครแรงงาน งานตรวจบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ

(9) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.ฝ่ายวิเคราะห์และวิจัย

อำนาจหน้าที่

(1) งานวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานระดับภาค ระดับจังหวัด เป็นรายเดือน ไตรมาส และรายปี ตามภารกิจงาน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(2) จัดทำวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน รายเดือน รายไตรมาสและรายปี พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่มเผยแพร่ตามหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ โดยทำหนังสือส่ง

(3) จัดหาบทความด้านแรงงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทำวารสารฯ และเล่มรายงานต่าง ๆ ที่ต้องมีบทความประกอบ

(4) จัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก

(5) รายงานสำรวจความพึงพอใจต่อวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานรายเดือน

(6) งานผลิตคลิปวีดีโอผ่านยูทูป และการจัดรายการวิทยุ

(7) งานโครงการต่าง ๆ ตามที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการขยายเครือข่ายฯ โครงการงานวิจัยฯ ประจำปี

(8) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย