ประชาสัมพันธ์วารสารทั่วไป


ประชาสัมพันธ์วารสารทั่วไป ปี 2566


+++++++++++++++++++++++ภาคกลาง++++++++++++++++++++++

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนเมษายน 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนเมษายน 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนเมษายน 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนเมษายน 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่


+++++++++++++++++++++++ภาคตะวันออก+++++++++++++++++++++

วารสารสถานการ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือนเมษายน 2566 คลิกที่นี่

วารสารสถานการ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสถานการ์ตลาดแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสถานการ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

วารสารสถานการ์ตลาดแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

วารสารสถานการ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสถานการ์ตลาดแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่


+++++++++++++++++++++ภาคเหนือ+++++++++++++++++++++++++

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนเมษายน 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนเมษายน 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ประจำเดือนเมษายน 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนเมษายน 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนเมษายน 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนเมษายน 2566 คลิกที่นี

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่


++++++++++++++++++++++ภาคใต้++++++++++++++++++++++++++

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประจำเดือนเมษายน 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปี 2565 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ประจำเดือนมีนาคม ปี 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่


++++++++++++++++++ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ+++++++++++++++++

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่


++++++++++++++++++ภาคตะวันตก++++++++++++++++++++++++++

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนเมษายน 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนเมษายน 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2566 คลิกที่นี่