วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์กรมการจัดหางาน

วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี 2564


พันธกิจ

♦ พัฒนาระบบและสร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

♦ รวบรวมและวิเคราะห์ภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน

♦ ประสานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแก่ประชาชน

♦ ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

♦ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

1. วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายเดือน

2. วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส

3. วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายปี

4. หนังสือข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก

5. หนังสือรายงานผลการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก