วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์กรมการจัดหางาน

วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี 2564


พันธกิจ

♦ พัฒนาระบบและสร้างเครือข่าย ละผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

♦ รวบรวมและวิเคราะห์ภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน

♦ ประสานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแก่ประชาชน

♦ ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

♦ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

1. วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ฉบับรายเดือน

2. วารสารข่าวสารตำแหน่งงานว่าง ฉบับรายเดือน

3. หนังสือรายงานถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายครึ่งปี

4. หนังสือรายงานถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายปี

5. หนังสือข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก

6. หนังสือรายงานผลการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก

7. หนังสือรายงานการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตกที่ประสงค์จะทำงาน

8. หนังสือรายงานการสำรวจทหารกองประจำการภาคตะวันตก