ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจของหน่วยงาน
1.เป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลด้านแรงงานในภาคตะวันตก
2.จัดทำทะเบียนกำลังแรงงานภาคตะวันตก
3.วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก
4.ผลิตเผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงานและตำแหน่งงานว่างของภาคตะวันตกและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของกรมการจัดหางาน