ภารกิจของหน่วยงาน

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน มีภารกิจดังต่อไปนี้

 1. วิเคราะห์ วิจัย ในประเด็นที่น่าสนใจของสภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน โดยดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาประกอบการวิเคราะห์ วิจัยสภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้ม ซึ่งเป็นข้อมูลด้านแรงงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน โดยการสำรวจข้อมูลกำลังแรงงานในสถานศึกษาและหน่วยงานทหารในแต่ละปี เพื่อจัดทำทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาและประสงค์จะทำงาน และทะเบียนทหารปลดประจำการและจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ทำให้ทราบกำลังแรงงานของผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่ละปี ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน และกำหนดนโยบาย ด้านแรงงานและส่งเสริมให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ได้มีงานทำตามความรู้ความสามารถ
 3. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน โดยจัดทำข่าวสารตลาดแรงงานรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี เผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครแรงงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถานประกอบการ/นายจ้าง โดยผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ วิทยุ ซีดี อินเทอร์เน็ต และอีเมล
 4. ขยายเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเชิงรุก ถึงระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันการณ์
 5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน
 6. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน


ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก มีภารกิจดังต่อไปนี้

 1. รวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านตลาดแรงงานในภาคตะวันตก ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
 2. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในภาคตะวันตก โดยจัดทำวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี เผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 3. ศึกษา สำรวจ และวิจัยด้านตลาดแรงงานในภาคตะวันตก
 4. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานในภาคตะวันตก ได้แก่ ภาวะการมีงานทำ/การจ้างงาน, การให้บริการจัดหางาน, สถานการณ์ตลาดแรงงานรายจังหวัด
 5. สร้างเครือข่ายการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในภาคตะวันตก
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย