ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจของหน่วยงาน

1.เป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลด้านแรงงานในภาคตะวันตก

2.จัดทำทะเบียนกำลังแรงงานภาคตะวันตก

3.วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก

4.ผลิตเผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงานและตำแหน่งงานว่างของภาคตะวันตก

และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของกรมการจัดหางาน