สถานการณ์ตลาดแรงงาน 8 จังหวัดภาคตะวันตก

ข้อมูลการจัดทำสถานการณ์ตลาดแรงงาน 8 จังหวัดภาคตะวันตก เพื่อใช้เป็นข้อมูลตลาดแรงงานข้อแต่ละจังหวัดโดยมีจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกรกฏาคม 2561


สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมีนาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมีนาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมีนาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมีนาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมีนาคม 2561 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมีนาคม 2561 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมีนาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนมีนาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนมีนาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมกราคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมกราคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมกราคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมกราคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมกราคม 2561 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมกราคม 2561 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมกราคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนมกราคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนมกราคม 2561


สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนธันวาคม 2560
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนธันวาคม 2560
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนธันวาคม 2560
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนธันวาคม 2560
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนธันวาคม 2560 
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนธันวาคม 2560 
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนธันวาคม 2560 
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนธันวาคม 2560
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนธันวาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนพฤศจิกายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนพฤศจิกายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนพฤศจิกายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกันยายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกันยายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกันยายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนสิงหาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนสิงหาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนสิงหาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนสิงหาคม 2560


สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกรกฏาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกรกฏาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกรกฏาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดืนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดืนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดืนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดืนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกุมภาพันธ์ 2560สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนมกราคม 2560FILE PDF

 1. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤศจิกายน 2560
 2. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560
 3. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560
 4. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560
 5. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนพฤศจิกายน 2560
 6. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนพฤศจิกายน 2560
 7. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนพฤศจิกายน 2560
 8. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560
 9. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนพฤศจิกายน 2560
 10. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนธันวาคม 2560
 11. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนธันวาคม 2560
 12. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนธันวาคม 2560
 13. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนธันวาคม 2560
 14. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนธันวาคม 2560
 15. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนธันวาคม 2560
 16. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนธันวาคม 2560
 17. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนธันวาคม 2560
 18. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนธันวาคม 2560
 19. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมกราคม 2561
 20. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี เดือนมกราคม 2561
 21. สถานการณ์ตลาดแรงงานจัวหวัดกาญจนบุรี เดือนมกราคม 2561
 22. สถานการณ์ตลาดแรงงานจัวหวัดสุพรรณบุรี เดือนมกราคม 2561
 23. สถานการณ์ตลาดแรงงานจัวหวัดนครปฐม เดือนมกราคม 2561
 24. สถานการณ์ตลาดแรงงานจัวหวัดสมุทรสาคร เดือนมกราคม 2561
 25. สถานการณ์ตลาดแรงงานจัวหวัดสมุทรสงคราม เดือนมกราคม 2561
 26. สถานการณ์ตลาดแรงงานจัวหวัดเพชรบุรี เดือนมกราคม 2561
 27. สถานการณ์ตลาดแรงงานจัวหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมกราคม 2561
 28. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 29. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 30. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 31. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 32. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 33. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 34. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 35. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 36. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 37. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมีนาคม 2561
 38. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมีนาคม 2561
 39. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมีนาคม 2561
 40. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมีนาคม 2561
 41. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐม เดือนมีนาคม 2561
 42. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2561
 43. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมีนาคม 2561
 44. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนมีนาคม 2561
 45. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนมีนาคม 2561
 46. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนเมษายน 2561
 47. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนเมษายน 2561
 48. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนเมษายน 2561
 49. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนเมษายน 2561
 50. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนเมษายน 2561
 51. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุทรสาครเดือนเมษายน 2561
 52. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนเมษายน 2561
 53. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนเมษายน 2561
 54. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนเมษายน 2561
 55. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤษภาคม 2561
 56. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤษภาคม 2561
 57. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนพฤษภาคม 2561
 58. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนพฤษภาคม 2561
 59. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐม เดือนพฤษภาคม 2561
 60. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤษภาคม 2561
 61. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนพฤษภาคม 2561
 62. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤษภาคม 2561
 63. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนพฤษภาคม 2561
 64. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมิถุนายน 2561
 65. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมิถุนายน 2561
 66. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมิถุนายน 2561
 67. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนมิถุนายน 2561
 68. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมิถุนายน 2561
 69. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมิถุนายน 2561
 70. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมิถุนายน 2561
 71. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมิถุนายน 2561
 72. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนมิถุนายน 2561
 73. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนมิถุนายน 2561
 74. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกรกฏาคม 2561
 75. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกรกฏาคม 2561
 76. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกรกฏาคม 2561
 77. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนกรกฏาคม 2561
 78. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกรกฏาคม 2561
 79. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกรกฏาคม 2561
 80. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกรกฏาคม 2561
 81. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนกรกฏาคม 2561
 82. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกรกฏาคม 2561
 83. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนสิงหาคม 2561
 84. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนสิงหาคม 2561
 85. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนสิงหาคม 2561
 86. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนสิงหาคม 2561
 87. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนสิงหาคม 2561
 88. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนสิงหาคม 2561
 89. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนสิงหาคม 2561
 90. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนสิงหาคม 2561
 91. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนสิงหาคม 2561
 92. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกันยายน 2561
 93. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกันยายน 2561
 94. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกันยายน 2561
 95. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกันยายน 2561
 96. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกันยายน 2561
 97. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกันยายน 2561
 98. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนกันยายน 2561
 99. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกันยายน 2561
 100. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนตุลาคม 2561
 101. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนตุลาคม 2561
 102. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนตุลาคม 2561
 103. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนตุลาคม 2561
 104. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนตุลาคม 2561
 105. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนตุลาคม 2561
 106. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนตุลาคม 2561
 107. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนตุลาคม 2561
 108. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนตุลาคม 2561
 109. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนตุลาคม 2561