สถานการณ์ด้านแรงงาน 8 จังหวัดภาคตะวันตก รายเดือน

ข้อมูลการจัดทำสถานการณ์ด้านแรงงาน 8 จังหวัดภาคตะวันตก เพื่อใช้เป็นข้อมูลตลาดแรงงานข้อแต่ละจังหวัดโดยมีจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนเมษายน 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนเมษายน 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนเมษายน 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนเมษายน 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนเมษายน 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนเมษายน 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนเมษายน 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนเมษายน 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนเมษายน 2566


- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมีนาคม 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมีนาคม 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมีนาคม 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมีนาคม 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมีนาคม 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมีนาคม 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมีนาคม 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมีนาคม 2566


- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกุมภาพันธ์ 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกุมภาพันธ์ 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกุมภาพันธ์ 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกุมภาพันธ์ 2566


- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมกราคม 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมกราคม 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมกราคม 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมกราคม 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมกราคม 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมกราคม 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมกราคม 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมกราคม 2566

- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมกราคม 2566


- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนธันวาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนธันวาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนธันวาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนธันวาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนธันวาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนธันวาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนธันวาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนธันวาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนธันวาคม 2565


- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนพฤศจิกายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤศจิกายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤศจิกายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤศจิกายน 2565


- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนตุลาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนตุลาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนตุลาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนตุลาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนตุลาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนตุลาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนตุลาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนตุลาคม 2565


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกันยายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกันยายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกันยายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกันยายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกันยายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกันยายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกันยายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกันยายน 2565


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนสิงหาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนสิงหาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนสิงหาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนสิงหาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนสิงหาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนสิงหาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนสิงหาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนสิงหาคม 2565


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกรกฏาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกรกฏาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกรกฏาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกรกฏาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกรกฏาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกรกฏาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกรกฏาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนกรกฏาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกรกฏาคม 2565


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมิถุนายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมิถุนายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมิถุนายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมิถุนายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมิถุนายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมิถุนายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมิถุนายน 2565


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤษภาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนพฤษภาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤษภาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤษภาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนพฤษภาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤษภาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤษภาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤษภาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนพฤษภาคม 2565


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนเมษายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนเมษายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนเมษายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนเมษายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนเมษายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนเมษายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนเมษายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนเมษายน 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนเมษายน 2565


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมีนาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมีนาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมีนาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมีนาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมีนาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมีนาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมีนาคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมีนาคม 2565


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกุมภาพันธ์ 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกุมภาพันธ์ 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกุมภาพันธ์ 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกุมภาพันธ์ 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมกราคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมกราคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมกราคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมกราคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมกราคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมกราคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมกราคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมกราคม 2565

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมกราคม 2565


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนธันวาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนธันวาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนธันวาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนธันวาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนธันวาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนธันวาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนธันวาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนธันวาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนธันวาคม 2564


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤศจิกายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนพฤศจิกายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤศจิกายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤศจิกายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนพฤศจิกายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤศจิกายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤศจิกายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2564


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนตุลาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนตุลาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนตุลาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนตุลาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนตุลาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนตุลาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนตุลาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนตุลาคม 2564


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกันยายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกันยายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกันยายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกันยายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกันยายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกันยายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกันยายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกันยายน 2564


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนสิงหาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนสิงหาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนสิงหาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนสิงหาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนสิงหาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนสิงหาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนสิงหาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนสิงหาคม 2564


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกรกฎาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกรกฎาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกรกฎาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกรกฎาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกรกฎาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกรกฎาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกรกฎาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนกรกฎาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกรกฎาคม 2564


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมิถุนายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมิถุนายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมิถุนายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมิถุนายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมิถุนายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมิถุนายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมิถุนายน 2564


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤษภาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนพฤษภาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤษภาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤษภาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนพฤษภาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤษภาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤษภาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤษภาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนพฤษภาคม 2564


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนเมษายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนเมษายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนเมษายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนเมษายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนเมษายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนเมษายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนเมษายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนเมษายน 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนเมษายน 2564


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมีนาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมีนาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมีนาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมีนาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมีนาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมีนาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมีนาคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมีนาคม 2564


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกุมภาพันธ์ 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกุมภาพันธ์2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกุมภาพันธ์2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกุมภาพันธ์2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกุมภาพันธ์2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกุมภาพันธ์2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกุมภาพันธ์2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ์2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกุมภาพันธ์2564


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมกราคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมกราคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมกราคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมกราคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมกราคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมกราคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมกราคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมกราคม 2564

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมกราคม 2564


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนธันวาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนธันวาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนธันวาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนธันวาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนธันวาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนธันวาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนธันวาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนธันวาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนธันวาคม 2563


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤศจิกายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนพฤศจิกายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤศจิกายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤศจิกายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2563


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนตุลาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนตุลาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนตุลาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนตุลาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนตุลาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนตุลาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนตุลาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนตุลาคม 2563


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกันยายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกันยายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกันยายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกันยายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกันยายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกันยายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกันยายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกันยายน 2563


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนสิงหาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนสิงหาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนสิงหาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนสิงหาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนสิงหาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนสิงหาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนสิงหาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนสิงหาคม 2563


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกรกฎาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกรกฎาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกรกฎาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกรกฎาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกรกฎาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกรกฎาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกรกฎาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนกรกฎาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกรกฎาคม 2563


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมิถุนายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมิถุนายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมิถุนายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมิถุนายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมิถุนายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมิถุนายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมิถุนายน 2563


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤษภาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนพฤษภาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤษภาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤษภาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนพฤษภาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤษภาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤษภาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤษภาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนพฤษภาคม 2563


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนเมษายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนเมษายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนเมษายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนเมษายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนเมษายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนเมษายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนเมษายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนเมษายน 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนเมษายน 2563


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมีนาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมีนาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมีนาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมีนาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมีนาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมีนาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมีนาคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมีนาคม 2563


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมกราคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมกราคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมกราคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมกราคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมกราคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมกราคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมกราคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมกราคม 2563

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมกราคม 2563


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนธันวาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนธันวาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนธันวาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนธันวาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนธันวาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนธันวาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนธันวาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนธันวาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนธันวาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤศจิกายน 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนพฤศจิกายน 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤศจิกายน 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤศจิกายน 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนพฤศจิกายน 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤศจิกายน 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤศจิกายน 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2562


- สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนตุลาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนตุลาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนตุลาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนตุลาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนตุลาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนตุลาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนตุลาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม 2562

- สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนตุลาคม 2562


สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกันยายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกันยายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกันยายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนกันยายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกันยายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกันยายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกันยายน 2562

สถานการณ์แรงงสถานการณ์ตลานจังหวัดเพชรบุรีเดือนกันยายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกันยายน 2562


สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนสิงหาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนสิงหาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนสิงหาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนสิงหาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนสิงหาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนสิงหาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนสิงหาคม 2562

สถานการณ์แรงงสถานการณ์ตลานจังหวัดเพชรบุรีเดือนสิงหาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนสิงหาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกรกฏาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกรกฏาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกรกฏาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนกรกฏาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกรกฏาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกรกฏาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกรกฏาคม 2562

สถานการณ์แรงงสถานการณ์ตลานจังหวัดเพชรบุรีเดือนกรกฏาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกรกฏาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมิถุนายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมิถุนายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมิถุนายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนมิถุนายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมิถุนายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมิถุนายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมิถุนายน 2562

สถานการณ์แรงงสถานการณ์ตลานจังหวัดเพชรบุรีเดือนมิถุนายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนมิถุนายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤษภาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤษภาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนพฤษภาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนพฤษภาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนพฤษภาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนพฤษภาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนพฤษภาคม 2562

สภาดแรงงสถานการณ์ตลานจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤษภาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนพฤษภาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนเมษายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนเมษายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนเมษายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนเมษายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนเมษายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนเมษายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนเมษายน 2562

สภาดแรงงสถานการณ์ตลานจังหวัดเพชรบุรีเดือนเมษายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนเมษายน 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมีนาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมีนาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมีนาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนมีนาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมีนาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมีนาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมีนาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนมีนาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนมีนาคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมกราคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมกราคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมกราคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนมกราคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมกราคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมกราคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมกราคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนมกราคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนมกราคม 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนธันวาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนธันวาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนธันวาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนธันวาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนธันวาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนธันวาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนธันวาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนธันวาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนธันวาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤศจิกายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤศจิกายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนพฤศจิกายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนพฤศจิกายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนพฤศจิกายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนพฤศจิกายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนพฤศจิกายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤศจิกายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนพฤศจิกายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนตุลาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกันยายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนสิงหาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนกรกฏาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกรกฏาคม 2561


สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนมิถุนายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนพฤษภาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนเมษายน 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมีนาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมีนาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมีนาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมีนาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมีนาคม 2561 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมีนาคม 2561 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมีนาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนมีนาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนมีนาคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมกราคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมกราคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมกราคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมกราคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมกราคม 2561 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมกราคม 2561 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมกราคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนมกราคม 2561

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนมกราคม 2561


สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนธันวาคม 2560
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนธันวาคม 2560
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนธันวาคม 2560
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนธันวาคม 2560
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนธันวาคม 2560 
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนธันวาคม 2560 
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนธันวาคม 2560 
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนธันวาคม 2560
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนธันวาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนพฤศจิกายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนพฤศจิกายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนพฤศจิกายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกันยายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกันยายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกันยายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนสิงหาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนสิงหาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนสิงหาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนสิงหาคม 2560


สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกรกฏาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกรกฏาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกรกฏาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดืนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดืนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดืนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดืนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกุมภาพันธ์ 2560สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนมกราคม 2560FILE PDF

 1. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤศจิกายน 2560
 2. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560
 3. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560
 4. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560
 5. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนพฤศจิกายน 2560
 6. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนธันวาคม 2560
 7. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนธันวาคม 2560
 8. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนธันวาคม 2560
 9. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนธันวาคม 2560
 10. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนธันวาคม 2560
 11. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมกราคม 2561
 12. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี เดือนมกราคม 2561
 13. สถานการณ์ตลาดแรงงานจัวหวัดกาญจนบุรี เดือนมกราคม 2561
 14. สถานการณ์ตลาดแรงงานจัวหวัดสุพรรณบุรี เดือนมกราคม 2561
 15. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 16. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 17. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 18. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 19. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมีนาคม 2561
 20. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมีนาคม 2561
 21. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมีนาคม 2561
 22. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมีนาคม 2561
 23. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐม เดือนมีนาคม 2561
 24. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนเมษายน 2561
 25. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนเมษายน 2561
 26. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนเมษายน 2561
 27. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนเมษายน 2561
 28. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนเมษายน 2561
 29. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุทรสาครเดือนเมษายน 2561
 30. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนเมษายน 2561
 31. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนเมษายน 2561
 32. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนเมษายน 2561
 33. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤษภาคม 2561
 34. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤษภาคม 2561
 35. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนพฤษภาคม 2561
 36. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนพฤษภาคม 2561
 37. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐม เดือนพฤษภาคม 2561
 38. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมิถุนายน 2561
 39. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมิถุนายน 2561
 40. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมิถุนายน 2561
 41. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนมิถุนายน 2561
 42. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมิถุนายน 2561
 43. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมิถุนายน 2561
 44. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกรกฏาคม 2561
 45. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกรกฏาคม 2561
 46. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกรกฏาคม 2561
 47. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนกรกฏาคม 2561
 48. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกรกฏาคม 2561
 49. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนสิงหาคม 2561
 50. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนสิงหาคม 2561
 51. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนสิงหาคม 2561
 52. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนสิงหาคม 2561
 53. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกันยายน 2561
 54. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกันยายน 2561
 55. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกันยายน 2561
 56. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกันยายน 2561
 57. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนตุลาคม 2561
 58. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนตุลาคม 2561
 59. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนตุลาคม 2561
 60. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนตุลาคม 2561
 61. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤศจิกายน 2561
 62. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤศจิกายน 2561
 63. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนพฤศจิกายน 2561
 64. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนพฤศจิกายน 2561
 65. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนธันวาคม 2561
 66. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนธันวาคม 2561
 67. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนธันวาคม 2561
 68. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนธันวาคม 2561
 69. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมกราคม 2562
 70. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมกราคม 2562
 71. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมกราคม 2562
 72. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนมกราคม 2562
 73. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมกราคม 2562
 74. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 75. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 76. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 77. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 78. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมีนาคม 2562
 79. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมีนาคม 2562
 80. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนมีนาคม 2562
 81. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนเมษายน 2562
 82. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนเมษายน 2562
 83. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนเมษายน 2562
 84. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนเมษายน 2562
 85. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนเมษายน 2562
 86. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤษภาคม 2562
 87. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤษภาคม 2562
 88. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤษภาคม 2562
 89. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนพฤษภาคม 2562
 90. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนพฤษภาคม 2562
 91. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนพฤษภาคม 2562
 92. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมิถุนายน 2562
 93. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมิถุนายน 2562
 94. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมิถุนายน 2562
 95. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนมิถุนายน 2562
 96. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกรกฏาคม 2562
 97. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกรกฏาคม 2562
 98. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกรกฏาคม 2562
 99. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนกรกฏาคม 2562
 100. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนสิงหาคม 2562
 101. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนสิงหาคม 2562
 102. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนสิงหาคม 2562
 103. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนสิงหาคม 2562
 104. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกันยายน 2562
 105. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกันยายน 2562
 106. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกันยายน 2562
 107. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนกันยายน 2562
 108. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกันยายน 2562
 109. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนตุลาคม 2562
 110. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนตุลาคม 2562
 111. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนตุลาคม 2562
 112. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนตุลาคม 2562
 113. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนตุลาคม 2562
 114. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนตุลาคม 2562
 115. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนตุลาคม 2562
 116. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม 2562
 117. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนตุลาคม 2562
 118. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤศจิกายน 2562
 119. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤศจิกายน 2562
 120. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนพฤศจิกายน 2562
 121. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนพฤศจิกายน 2562
 122. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนพฤศจิกายน 2562
 123. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนพฤศจิกายน 2562
 124. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนพฤศจิกายน 2562
 125. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤศจิกายน 2562
 126. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนพฤศจิกายน 2562
 127. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนธันวาคม 2562
 128. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนธันวาคม 2562
 129. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนธันวาคม 2562
 130. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนธันวาคม 2562
 131. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมกราคม 2563
 132. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมกราคม 2563
 133. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมกราคม 2563
 134. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมกราคม 2563
 135. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมกราคม 2563
 136. สถานการณ์ตลาดแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 137. สถานการณ์ตลาดแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 138. สถานการณ์ตลาดแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 139. สถานการณ์ตลาดแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 140. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมีนาคม 2563
 141. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมีนาคม 2563
 142. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมีนาคม 2563
 143. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมีนาคม 2563
 144. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมีนาคม 2563
 145. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2563
 146. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมีนาคม 2563
 147. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมีนาคม 2563
 148. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมีนาคม 2563
 149. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนเมษายน 2563
 150. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนเมษายน 2563
 151. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนเมษายน 2563
 152. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนเมษายน 2563
 153. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนเมษายน 2563
 154. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนเมษายน 2563
 155. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนเมษายน 2563
 156. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนเมษายน 2563
 157. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนเมษายน 2563
 158. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนเมษายน 2563
 159. - สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤษภาคม 2563
 160. - สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤษภาคม 2563
 161. - สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤษภาคม 2563
 162. - สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนพฤษภาคม 2563
 163. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมิถุนายน 2563
 164. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมิถุนายน 2563
 165. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมิถุนายน 2563
 166. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมิถุนายน 2563
 167. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมิถุนายน 2563
 168. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2563
 169. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมิถุนายน 2563
 170. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน 2563
 171. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมิถุนายน 2563
 172. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกรกฎาคม 2563
 173. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกรกฎาคม 2563
 174. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกรกฎาคม 2563
 175. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกรกฎาคม 2563
 176. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกรกฎาคม 2563
 177. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนสิงหาคม 2563
 178. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนสิงหาคม 2563
 179. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนสิงหาคม 2563
 180. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนสิงหาคม 2563
 181. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนสิงหาคม 2563
 182. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนสิงหาคม 2563
 183. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนสิงหาคม 2563
 184. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2563
 185. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนสิงหาคม 2563
 186. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกันยายน 2563
 187. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกันยายน 2563
 188. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกันยายน 2563
 189. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกันยายน 2563
 190. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนตุลาคม 2563
 191. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนตุลาคม 2563
 192. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนตุลาคม 2563
 193. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนตุลาคม 2563
 194. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤศจิกายน 2563
 195. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563
 196. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563
 197. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563
 198. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนธันวาคม 2563
 199. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนธันวาคม 2563
 200. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนธันวาคม 2563
 201. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนธันวาคม 2563
 202. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมกราคม 2564
 203. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมกราคม 2564
 204. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมกราคม 2564
 205. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมกราคม 2564
 206. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 207. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกุมภาพันธ์2564
 208. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกุมภาพันธ์2564
 209. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกุมภาพันธ์2564
 210. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมีนาคม 2564
 211. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมีนาคม 2564
 212. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมีนาคม 2564
 213. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมีนาคม 2564
 214. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนเมษายน 2564
 215. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนเมษายน 2564
 216. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนเมษายน 2564
 217. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนเมษายน 2564
 218. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤษภาคม 2564
 219. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนพฤษภาคม 2564
 220. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤษภาคม 2564
 221. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤษภาคม 2564
 222. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนพฤษภาคม 2564
 223. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมิถุนายน 2564
 224. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมิถุนายน 2564
 225. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมิถุนายน 2564
 226. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมิถุนายน 2564
 227. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมิถุนายน 2564
 228. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกรกฎาคม 2564
 229. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกรกฎาคม 2564
 230. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกรกฎาคม 2564
 231. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกรกฎาคม 2564
 232. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกรกฎาคม 2564
 233. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนสิงหาคม 2564
 234. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนสิงหาคม 2564
 235. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนสิงหาคม 2564
 236. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนสิงหาคม 2564
 237. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกันยายน 2564
 238. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกันยายน 2564
 239. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกันยายน 2564
 240. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกันยายน 2564
 241. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกันยายน 2564
 242. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนตุลาคม 2564
 243. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนตุลาคม 2564
 244. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนตุลาคม 2564
 245. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนตุลาคม 2564
 246. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤศจิกายน 2564
 247. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนพฤศจิกายน 2564
 248. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤศจิกายน 2564
 249. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤศจิกายน 2564
 250. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนพฤศจิกายน 2564
 251. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนธันวาคม 2564
 252. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนธันวาคม 2564
 253. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนธันวาคม 2564
 254. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนธันวาคม 2564
 255. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนธันวาคม 2564
 256. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนธันวาคม 2564
 257. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนธันวาคม 2564
 258. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนธันวาคม 2564
 259. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนธันวาคม 2564
 260. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมกราคม 65
 261. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมกราคม 65
 262. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมกราคม 65
 263. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมกราคม 65
 264. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมกราคม 65
 265. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมกราคม 65
 266. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมกราคม 65
 267. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมกราคม 65
 268. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมกราคม 65
 269. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 270. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 271. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมกราคม 2565
 272. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 273. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 274. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 275. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 276. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 277. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 278. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 279. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมีนาคม 2565
 280. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมีนาคม 2565
 281. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมีนาคม 2565
 282. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมีนาคม 2565
 283. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2565
 284. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมีนาคม 2565
 285. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมีนาคม 2565
 286. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมีนาคม 2565
 287. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมีนาคม 2565
 288. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนเมษายน 65
 289. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนเมษายน 65
 290. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขัน เดือนเมษายน 65
 291. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนเมษายน 65
 292. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนเมษายน 65
 293. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนเมษายน 65
 294. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนเมษายน 65
 295. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนเมษายน 65
 296. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนเมษายน 65
 297. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤษภาคม 2565
 298. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนพฤษภาคม 2565
 299. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤษภาคม 2565
 300. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤษภาคม 2565
 301. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนพฤษภาคม 2565
 302. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤษภาคม 2565
 303. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤษภาคม 2565
 304. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤษภาคม 2565
 305. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนพฤษภาคม 2565
 306. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมิถุนายน 2565
 307. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมิถุนายน 2565
 308. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมิถุนายน 2565
 309. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมิถุนายน 2565
 310. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมิถุนายน 2565
 311. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2565
 312. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมิถุนายน 2565
 313. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน 2565
 314. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมิถุนายน 2565
 315. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกรกฏาคม 2565
 316. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกรกฏาคม 2565
 317. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขัน เดือนกรกฏาคม 2565
 318. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนกรกฏาคม 2565
 319. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกรกฏาคม 2565
 320. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกรกฏาคม 2565
 321. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกรกฏาคม 2565
 322. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกรกฏาคม 2565
 323. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกรกฏาคม 2565
 324. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนสิงหาคม 2565
 325. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนสิงหาคม 2565
 326. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนสิงหาคม 2565
 327. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนสิงหาคม 2565
 328. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนสิงหาคม 2565
 329. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนสิงหาคม 2565
 330. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนสิงหาคม 2565
 331. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2565
 332. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนสิงหาคม 2565
 333. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกันยายน 2565
 334. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกันยายน 2565
 335. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกันยายน 2565
 336. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกันยายน 2565
 337. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกันยายน 2565
 338. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกันยายน 2565
 339. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกันยายน 2565
 340. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2565
 341. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกันยายน 2565
 342. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนตุลาคม 2565
 343. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนตุลาคม 2565
 344. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนตุลาคม 2565
 345. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนตุลาคม 2565
 346. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนตุลาคม 2565
 347. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนตุลาคม 2565
 348. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม 2565
 349. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนตุลาคม 2565
 350. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤศจิกายน 2565
 351. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565
 352. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565
 353. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565
 354. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนพฤศจิกายน 2565
 355. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤศจิกายน 2565
 356. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤศจิกายน 2565
 357. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565
 358. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2565
 359. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤศจิกายน 2565
 360. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนธันวาคม 2565
 361. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนธันวาคม 2565
 362. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนธันวาคม 2565
 363. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนธันวาคม 2565
 364. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนธันวาคม 2565
 365. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนธันวาคม 2565
 366. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนธันวาคม 2565
 367. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนธันวาคม 2565
 368. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนธันวาคม 2565
 369. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมกราคม 2566
 370. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมกราคม 2566
 371. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมกราคม 2566
 372. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมกราคม 2566
 373. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมกราคม 2566
 374. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมกราคม 2566
 375. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมกราคม 2566
 376. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมกราคม 2566
 377. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมกราคม 2566
 378. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 379. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 380. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 381. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 382. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 383. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 384. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 385. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 386. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 387. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมีนาคม 2566
 388. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมีนาคม 2566
 389. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมีนาคม 2566
 390. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนมีนาคม 2566
 391. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2566
 392. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมีนาคม 2566
 393. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมีนาคม 2566
 394. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมีนาคม 2566
 395. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมีนาคม 2566
 396. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมีนาคม 2566
 397. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนเมษายน 2566
 398. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนเมษายน 2566
 399. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนเมษายน 2566
 400. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนเมษายน 2566
 401. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เดือนเมษายน 2566
 402. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนเมษายน 2566
 403. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนเมษายน 2566
 404. สถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนเมษายน 2566
 405. สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนเมษายน 2566