สถานการณ์ตลาดแรงงาน 8 จังหวัดภาคตะวันตก

ข้อมูลการจัดทำสถานการณ์ตลาดแรงงาน 8 จังหวัดภาคตะวันตก เพื่อใช้เป็นข้อมูลตลาดแรงงานข้อแต่ละจังหวัดโดยมีจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนธันวาคม 2560
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนธันวาคม 2560
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนธันวาคม 2560
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนธันวาคม 2560
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนธันวาคม 2560 
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนธันวาคม 2560 
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนธันวาคม 2560 
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนธันวาคม 2560
สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนธันวาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนพฤศจิกายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนพฤศจิกายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนพฤศจิกายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนพฤศจิกายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกันยายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกันยายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกันยายน 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกันยายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนสิงหาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนสิงหาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนสิงหาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนสิงหาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนสิงหาคม 2560


สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกรกฏาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกรกฏาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกรกฏาคม 2560 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดืนกรกฏาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดืนมิถุนายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดืนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดืนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนกุมภาพันธ์ 2560สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีีเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีีเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีีเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนมกราคม 2560FILE PDF

 1. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนพฤศจิกายน 2560
 2. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560
 3. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560
 4. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560
 5. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนพฤศจิกายน 2560
 6. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนพฤศจิกายน 2560
 7. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนพฤศจิกายน 2560
 8. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤศจิกายน 2560
 9. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนพฤศจิกายน 2560
 10. สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกเดือนธันวาคม 2560
 11. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีเดือนธันวาคม 2560
 12. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเดือนธันวาคม 2560
 13. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนธันวาคม 2560
 14. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครปฐมเดือนธันวาคม 2560
 15. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเดือนธันวาคม 2560
 16. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเดือนธันวาคม 2560
 17. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเดือนธันวาคม 2560
 18. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือนธันวาคม 2560