No คำถามที่เกี่ยวข้อง ประเภทหมวดหมู่
1 แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ต้องปฏิบัติอย่างไร? การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
2 การขึ้นทะเบียนนายจ้าง งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
3 การรายงานตัว ของผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน กรณีเงินไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไร งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
4 การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน มีเอกสารและขั้นตอนอย่างไรบ้าง งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล