tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

โครงสร้างหน่วยงาน

อัตรากำลังข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตรวม ๗๓ ราย

ข้าราชการจำนวน ๑๐ ราย

นายสันติ

นันตสุวรรณ

จัดหางานจังหวัดภูเก็ต

นางสาวทัตขวัญ

สุรินทร์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พิเศษ

นายศรายุทธ

อมรกล

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวปณัชชา

เต็มศรี

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

ว่าง


ว่าง


นางสาวจีรพรรณ

สุขหวาน

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางผกามาศ

หาญประสานกิจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นายวิโรจน์

นวมเผือก

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

๑๐ นายอิทธิพร แก้วนุ้ย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจำจำนวน ๒ ราย

นางสาวยุพาภรณ์

การุณ

พนักงานพิมพ์ ส ๓

นายทรงพล

มณีสะอาด

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานราชการจำนวน ราย

นายสมโชค

ศรีเงินถม

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวจารุณี

ดนเสมอ

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวชนิศา

เขน็ดพืช

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาวิดา

แก้วมา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุดารัตน์

วงโขนง

นักวิชาการแรงงาน

ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรจำนวน ๓๗ ราย

นายไสว

บุญเชิด

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายเจนณรงค์

ทวงค์อารี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายชัยรัตน์

มณีวิหค

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวสลิลทิพย์

คำทองแก้ว

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวอรอุมา

แซ่อุ่ย

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวรสจรีย์

ศิริมุสิกะ

นักวิชาการแรงงาน

นางสาววารุณี

คล่องทะเล

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวกาญจนา

สำภา

นักวิชาการแรงงาน

นายสรณัฐ

อภิรัตน์สกุล

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๐

นางสาวอัลวาณีย์เจ๊ะมูดอเจ้าพนักงานแรงงาน

๑๑

นางสาวจิราภรณ์

สิงห์โต

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๒

นางสาวฮาคีมะห์

สือแม

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๓

นางสาวจุรีรัตน์

มากเจริญ

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๔

นายอดิศร

ประทีป ณ ถลาง

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๕

นางสาวเกศสิรินทร์

รัตนถาวร

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๖

นางกาญจนา

อรรถทรัพย์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๗

นางสาวโชติกา

สุขหอม

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๘

นางสาวพรทิพย์

ชูตรัง

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๙

นางสาวกัณณิกา

ถวาย

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๐

นางสาวธิพากรณ์

ทองแก้ว

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๑

นางสาวกาญจนี

ลุ่นเซียะ

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๒

นายชากิร

ยาแม

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๓

นางสาวทาริกา

กับกิ่ว

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๔

นางสาวอนุสรา

ขนาดผล

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๕

นางสาวธิดารัตน์

ขนิษฐนาม

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๖

นางสาวภิญญาพัชญ์

สงวนทรัพย์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๗

นางธีรศักดิ์

แสงกล้า

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๘

นางสาวกรุณา

หอมหวล

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๙

นางสาวกิตติมา

น้อยนันท์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๓๐

นางสาวซามีรอ

อีซอ

เจ้าพนักงานแรงงาน

๓๑

นางสาวฟาเดียร์

เจ๊ะดือราแม

เจ้าพนักงานแรงงาน

๓๒

นางสาวฮามีด๊ะห์

สะแต

เจ้าพนักงานแรงงาน

๓๓

นางสาวพรพิมล

ตัณฑสวัสดิ์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๓๔

นางสาวณฐมน

เพชรดำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๓๕

นางสาวมะลิวรรณ

พิมพ์หาญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๓๖

นางสาวประไพพิศ

เชียรไชย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๓๗

สางสาวมนต์ภัสสร

เกียรติศักดิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน ๑๙ ราย

นายอภิสิทธิ์

ลักลำ

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวสุดารัตน์

บัวหอม

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวนิชาภา

รุจนเวชช์

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวสุพรรณษา

เพ็ชรคง

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวนูรีฮับ

สาและ

นักแนะแนวอาชีพ

นายปรัชญ์

ประทุมรัตน์

นักแนะแนวอาชีพ

นายสุรศักดิ์

ช่วยอักษร

นักวิชาการแรงงาน

นายสมเกียรติ

ใบอดุลย์

ล่ามแปลภาษา

๑๐

นางสาวน้ำหอม

นางสาวเฮ มา เตย

จะบ้ง


ล่ามแปลภาษาพม่า

ล่ามแปลภาษาพม่า

๑๑

นายนธิพงษ์

หัสนีย์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๒

นางสาวสิริณ

กวีภัทรจินดา

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

นางสาวอมรรัตน์

นายจำเริญ

นายพีระพงศ์

นางสาวฉะเลียว

นางสาวอัมพร

นายณรงค์

นางสาวปทุม

โลหะพงษ์

พรมสวัสดิ์

สุขพัฒน์

ชายแหวง

เพชรศรีเมือง

สีหะไกร

พวงแก้ว

นิติกร

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

แม่บ้าน

แม่บ้าน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย