tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

โครงสร้างหน่วยงาน

อัตรากำลังข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตรวม ๗๓ ราย

ข้าราชการจำนวน ๙ ราย

นายพิชิต

สิงห์ทองคำ

จัดหางานจังหวัดภูเก็ต

นางสาวปณัชชา

เต็มศรี

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

นางสาวจีรพรรณ

สุขหวาน

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางผกามาศ

หาญประสานกิจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นายนัสลัน

หะยีหวัง

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นายวิโรจน์นวมเผือก

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นายอิทธิพร

แก้วนุ้ย

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นางสาวเมวิกา

ช่างเรือ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นางสาวนราภรณ์

บุญเพ็ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจำจำนวน ๒ ราย

นางสาวยุพาภรณ์

การุณ

พนักงานพิมพ์ ส ๓

นายทรงพล

มณีสะอาด

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานราชการจำนวน ๕ ราย

นายสมโชค

ศรีเงินถม

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวจารุณี

ดนเสมอ

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวชนิศา

เขน็ดพืช

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาวิดา

แก้วมา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาพร

รื่นเริง

นักวิชาการแรงงาน

ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรจำนวน ๓๗ ราย

นายไสว

บุญเชิด

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวมนต์ภัสสรเกียรติศักดิ์นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกรุณา

หอมหวล

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวสลิลทิพย์

คำทองแก้ว

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวณฐมน

เพชรดำ

นักวิชการแรงงาน

นางสาวรสจรีย์

ศิริมุสิกะ

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวภิญญาพัชญ์

สงวนทรัพย์

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวกาญจนา

สำภา

นักวิชาการแรงงาน

นายสรณัฐ

อภิรัตน์สกุล

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๐

นางสาวอัลวาณีย์เจ๊ะมูดอเจ้าพนักงานแรงงาน

๑๑

นางสาวกัญญาพัชร

ชิตชลธาร

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๒

นางสาวฮาคีมะห์

สือแม

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๓

นางสาวจุรีรัตน์

มากเจริญ

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๔

นางสาวภัคเรศ

นครราช

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๕

นายวิศรุต

สิทธิ์ศักดิ์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๖

นางกาญจนา

อรรถทรัพย์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๗

นางสาวศุภสุตาหง้าบุตร

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๘

นางสาวพรทิพย์

ชูตรัง

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๙

นายพงศกร

ทองดียิ่ง

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๐

นางสาวธิพากรณ์

ทองแก้ว

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๑

นางสาวกาญจนี

ลุ่นเซียะ

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๒

นายชากิร

ยาแม

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๓

นางสาวทาริกา

กับกิ่ว

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๔

นางสาวเพ็ชชรี

วาหานิยกุลรัตน์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๕

นางสาวธิดารัตน์

ขนิษฐนาม

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๖

นางสาวกุลวาณีย์

พันธ์สน

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๗

นางสาวริญญาภัทร์

ดารากุล

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๘

นายกัมพนธ์

เพ็ชรรัตน์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๙

นางสาวกิตติมา

น้อยนันท์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๓๐

นางสาวซามีรอ

อีซอ

เจ้าพนักงานแรงงาน

๓๑

นางสาวฟาเดียร์

เจ๊ะดือราแม

เจ้าพนักงานแรงงาน

๓๒

นางสาวฮามีด๊ะห์

สะแต

เจ้าพนักงานแรงงาน

๓๓

นายวิชณ์พล

พึ่งถิ่น

เจ้าพนักงานแรงงาน

๓๔

นางสาวณัฏฐณิชา

ทองมังกร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๓๕

นางสาวธัยมัยสุทธิรักษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๓๖

นางสาวประไพพิศ

เชียรไชย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๓๗

สางสาวสุวิตา

ใจฟื้น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน ๑๙ ราย

นายอภิสิทธิ์

ลักลำ

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวสุดารัตน์

บัวหอม

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวนิชาภา

รุจนเวชช์

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวสุพรรณษา

เพ็ชรคง

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวนูรีฮับ

สาและ

นักแนะแนวอาชีพ
นายสุรศักดิ์

ช่วยอักษร

นักวิชาการแรงงาน

นายสมเกียรติ

ใบอดุลย์

ล่ามแปลภาษา

๑๐

นางสาวน้ำหอม


จะบ้ง


ล่ามแปลภาษาพม่า


๑๑

นายนธิพงษ์

หัสนีย์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๒

นางสาวสิริณ

กวีภัทรจินดา

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

นางสาวจุฬารัตน์

นายจำเริญ


นางสาวฉะเลียว

นางสาวอัมพร

นายณรงค์


จันทรวิบูลย์

พรมสวัสดิ์


ชายแหวง

เพชรศรีเมือง

สีหะไกร


นิติกร

พนักงานขับรถยนต์


แม่บ้าน

แม่บ้าน

พนักงานรักษาความปลอดภัย