tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

โครงสร้างหน่วยงาน

อัตรากำลังข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตรวม๖๗ ราย

ข้าราชการจำนวนราย

นายขัตติยะ

แพนเดช

จัดหางานจังหวัดภูเก็ต

นางสาวสุกฤตา

แคนยุกต์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวเพ็ญศรี

แสงสุวรรณ

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางบุญศรี

ถวายเชื้อ

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายวิโรจน์

นวมเผือก

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นายอิทธิพร

แก้วนุ้ย

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นางผกามาศ

หาญประสานกิจ

พนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจรรยา

ยิ่งยงค์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายศรายุทธ

อมรกล

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

ลูกจ้างประจำจำนวนราย

นางสาวยุพาภรณ์

การุณ

พนักงานพิมพ์ ส ๓

นายไชยวิทย์

ทองใส

พนักงานขับรถยนต์

นายทรงพล

มณีสะอาด

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานราชการจำนวนราย

นายสมโชค

ศรีเงินถม

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวจารุณี

ดนเสมอ

นักวิชาการแรงงาน

นางสาววาสินี

เขน็ดพืช

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาวิดา

แก้วมา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุดารัตน์

วงโขนง

นักวิชาการแรงงาน

ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรจำนวน ๓๗ ราย

นางสาวศิริกาญจน์

ทองแก้ว

นักวิชาการแรงงาน(ลาออก)

นายชัยรัตน์

มณีวิหค

นักวิชาการแรงงาน

นางรัตนา

วิมาณ

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวนิสา

แก้วทอง

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวอัจราภรณ์

พวงแก้ว

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวมริษฎา

จิตรนาวี

นักวิชาการแรงงาน

นายไสว

บุญเชิด

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายชาญชัย

ธีรภัทร์ตระกูล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายสรณัฐ

อภิรัตน์สกุล

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๐

นายปรีชา

ไทรบุรี

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๑

นางสาวจิราภรณ์

สิงห์โต

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๒

นางสาวจรีรัตน์

เพ็ชรพันธ์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๓

นางสาวจุรีรัตน์

มากเจริญ

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๔

นางสาวอัญชสา

เชิญทอง

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๕

นางสาวดารารัตน์

ภักดี

เจ้าพนักงานแรงงาน(ลาออก)

๑๖

นางกาญจนา

อรรถทรัพย์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๗

นางสาวรัชฎารัตน์

พูลสวัสดิ์

เจ้าพนักงานแรงงาน(ลาออก)

๑๘

นางสาวพรทิพย์

ชูตรัง

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๙

นางสาวอรอุมา

แซ่อุ่ย

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๐

นางสาวธิพากรณ์

ทองแก้ว

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๑

นางสาวสลิลทิพย์

คำทองแก้ว

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๒

นางสาวเสาวภาคย์

ปานทุ่ม

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๓

นางสาวทาริกา

กับกิ่ว

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๔

นางสาวอนุสรา

ขนาดผล

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๕

นางสาวธิดารัตน์

ขนิษฐนาม

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๖

นางสาววารุณี

เนาว์ไพร

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๗

นางสาวยุพาภรณ์

ประดับเสริฐ

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๘

นางสาวกรุณา

หอมหวล

เจ้าพนักงานแรงงาน

๒๙

นางสาวกิตติมา

น้อยนันท์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๓๐

นางสาวจีรสุดา

ปราบจบก

เจ้าพนักงานแรงงาน(ลาออก)

๓๑

นายณรงค์ฤทธิ์

กัญจนิตานนท์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๓๒

นายกัมพนธ์

เพ็ชรรัตน์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๓๓

นายสินพิชัย

ขุนเดื่อ

เจ้าพนักงานแรงงาน(ลาออก)

๓๔

นางสาวกัลยา

จันทะนาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๓๕

นางสาวมนต์ภัสสร

เกียรติศักดิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๓๖

นางสาวประไพพิศ

เชียรไชย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๓๗

นางสาววัลลภา

เพชรดำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน๑๓ ราย

นายอภิสิทธิ์

ลักลำ

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวสุดารัตน์

บัวหอม

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวนิชาภา

รุจนเวชช์

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวสุพรรณษา

เพ็ชรคง

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวอารีรัตน์

บินรัตแก้ว

นักแนะแนวอาชีพ

นางสาวสุภารัตน์

ชวดชุม

นักแนะแนวอาชีพ

นายสุรศักดิ์

ช่วยอักษร

นักวิชาการแรงงาน

นายสมเกียรติ

ใบอดุลย์

ล่ามแปลภาษา

นางสาวน้ำหอม

จะบ้ง

ล่ามแปลภาษาพม่า

๑๐

นายนธิพงษ์

หัสนีย์

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๑

นางสาวสิรินทร์

กวีภัทรจินดา

เจ้าพนักงานแรงงาน

๑๒

นางสาวภาวดี

ชุตินธร

นิติกร

๑๓

นายธิติ

ดาวเรือง

พนักงานขับรถยนต์