tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

แผนปฏิบัติราชการ RSS  ค้นหา

   งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565
   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 30 ก.ย.64
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2564
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม2561
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2560
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2560
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2560
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2560
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2560
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
   รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2559