ITA สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ปี 2566 RSS

  New

01 โครงสร้าง

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 ข้อมูลการติดต่อ

06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q&A

09 Social Network

010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

011แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

015 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ

016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

018 E-Service

019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

020 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

040 การขับเคลื่อนจริยธรรม

041การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน