tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

ITA สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ปี 2564 RSS

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ประเด็นการสำรวจ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
08 Q&A
09 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

010 แผนดำเนินการประจำปี
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติให้บริการ
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 รายงานการกำกับติดตามการให้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุนจริต

ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

034 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน