แบบดำเนินการตาม ม.35 RSS ค้นหา

 
   1. สัญญาโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ม.35
   2. สัญญาโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ม.35 กรณีเมาไม่ขับ
   ตัวอย่างหนังสือ เรียน จัดหางานจังหวัดภูเก็ต เพื่อยื่นขอใช้สิทธิตามมาตรา 35
   ตัวอย่างป้ายสนับสนุนการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   1.1 สัญญาการให้สัมปทาน - การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สิน
   1.2 สัญญาการให้สัมปทาน - การให้สิทธิได้จำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า
   1.3 สัญญาการให้สัมปทาน - การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี การจัดสรรพื้นที่ในเว็บไซต์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   2. สัญญาการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   3. สัญญาการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
   4. สัญญาการฝึกงาน
   5. สัญญาการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
   6. สัญญาการจ้างล่ามภาษามือ
   7.1 สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด - การสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น
   7.2 สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด - การซื้อสินค้า
   คู่มือนายจ้างตามมาตรา 35

   รายละเอียดเอกสารโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ม.35
   หนังสือมอบอำนาจ (อากรแสตมป์ 30 บาท)
   หน่วยงานสาธารณประโยชน์ที่ต้องเตรียมเอกสารให้นายจ้าง
   หนังสือใบอนุญาตให้ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ เข้าให้บริการกับหน่วยงาน (สำหรับหน่วยงานสาธารณประโยชน์)
   ใบแสดงรายละเอียดลักษณะบริการ (สำหรับหน่วยงานสาธารณประโยชน์)
   ปฏิทินตารางงาน (สำหรับหน่วยงานสาธารณประโยชน์)
   แบบแจ้งความประสงค์ให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการทำงาน ณ หน่วยงาน
   แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ประเภทการจ้างเหมาบริการ/การจ้างเหมาช่วงงาน สำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
   กกจ.พก 1 แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ)
   กกจ.พก 2 แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ)
   กกจ.พก 2-1 แบบคำขอการให้สัมปทาน
   กกจ.พก 2-2 แบบคำขอการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   กกจ.พก 2-3 แบบคำขอการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
   กกจ.พก 2-4 แบบคำขอการฝึกงาน
   กกจ.พก 2-5 แบบคำขอการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
   กกจ.พก 2-6 แบบคำขอการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ
   กกจ.พก 2-7 แบบคำขอการให้ความช่วยเหลืออื่นใด
   กกจ.พก 3 แบบแจ้งเข้าทำสัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 35
   กกจ.พก 4 แบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ (จากใบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตาม ม.35)
   แบบคำขอ/รับรอง กรณีผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิแทนคนพิการ (ยื่นที่ พมจ.)
   รายละเอียดหลักฐานเอกสารประกอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (7 ประเภท)