tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

การไปทำงานต่างประเทศ RSS ค้นหา

การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1