tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

การตรวจและคุ้มครองคนหางาน RSS ค้นหา

 
   จง.1 คำขอรับใบอนุญาตจัดหางาน
   จง.4 คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน
   จง.8 คำขอจดทะเบียนลูกจ้าง
   จง.13 คำขอย้ายสำนักงานจัดหางาน
   จง.14 คำขอตั้งสำนักงานจัดหางานชั่วคราว
   จง.15 คำขอจัดหาคนหางานจากจังหวัดอื่น
   จง.16 คำขอเปลี่ยนผู้จัดการ
   จง.17 คำขอมีบัตรประจำตัว
   จง.18 คำขอใบแทนใบอนุญาต
   จง.43 ทะเบียนคนหางานในประเทศ
   จง.42 แบบใบส่งตัวคนหางาน
   จง.36 ใบรับเงินค่าบริการ
   จง.32 สัญญาจัดหางานให้คนหางานในประเทศ
   จง.28 ทะเบียนลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน
   จง.18 คำขอใบแทนใบอนุญาต
   จง.17 คำขอมีบัตรประจำตัว
   จง.16 คำขอเปลี่ยนผู้จัดการ
   จง.15 คำขอจัดหาคนหางานจากจังหวัดอื่น
   จง.14 คำขอตั้งสำนักงานจัดหางานชั่วคราว