tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเตือนจากเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการเข้ารับสอบ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเตือนจากเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (จบสายจิตวิทยาเท่านั้น)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว