tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ (การเงินและบัญชี)
ประกาศผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และกำหนดสถานที่สัมภาษณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (รับสมัคร 05-07/11/62)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนิติกรจ้างเหมาบริการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ประกาศ ผลการสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (รับสมัคร 07-11/10/62)