ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๓๔ ลว ๓ ก.ย. ๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๓๕ ลว.๒ มี.ค. ๖๓ การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรมการจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙)


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

1. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๐)


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

1. ที่ กค ๐๓๐.๔/ว ๑๑๗๗ ลว. ๑๑ ม.ค. ๔๕ เรื่อง แบบในเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ


ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔