ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

1. ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๘/.๔/๓๒๔๘๓ ลว ๖ ก.ย. ๖๕ เรื่อง ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๓๔ ลว ๓ ก.ย. ๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๓๕ ลว.๒ มี.ค. ๖๓ การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรมการจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙)


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

1. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๐)


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

1. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๑๖๕ ลว. ๒๒ ธ.ค. ๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

1. ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๒ ลว. ๓ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

1. ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๐๔ ลว. ๒๒ ก.ย. ๕๑ เรื่อง การเทียบตำแหน่ง


ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

2. ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๔๒ ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องจากในการเดินทาไปราชการ


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

1. ที่ กค ๐๓๐.๔/ว ๑๑๗๗ ลว. ๑๑ ม.ค. ๔๕ เรื่อง แบบในเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ


ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐

1. ที่ กค ๐๕๒๖.๕/๑๖๕๐๘ ลว. ๒ พ.ค. ๔๐ เรื่อง ตอบข้อหารือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ


ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘

1. ที่ กค ๐๕๐๒/๑๙๙๑ ลว. ๙ พ.ค. ๓๘ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ


ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗

1. ที่ กค ๐๕๐๒/๕๖๐๗ ลว. ๑๕ ก.พ. ๓๗ เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ


ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔