โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานแนวใหม่สู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานแนวใหม่สู่ความยั่งยืน กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด ข้าวไร่ และบริหารจัดการในรูปแบบเชิงธุรกิจ