เอกสารอื่นๆ (เพิ่มเติม)  ค้นหา

   แบบแจ้งข้อมูลผู้ติดตามคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (อายุไม่เกิน 18 ปี) ตามมติ ครม. 5 ก.ค. 2565
   แบบการขอปรับปรุงข้อมูลระบบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม. 5 ก.ค. 2565
   สัญญาจ้างแรงงาน (ลาว)
   สัญญาจ้างแรงงาน (เมียนมา)
   สัญญาจ้างแรงงาน (กัมพูชา)
   ตัวอย่างการกรอก แบบ บต. 22 แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน
   ตัวอย่างการกรอก แบบ บต. 30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   ตัวอย่างการกรอก แบบ บต. 25 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 59
   ตัวอย่างการกรอก บต.50 คำขออนุญาตทำงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นการพิเศษ (อ.1)
   ตัวอย่างการกรอก แบบฟอร์มต่างๆ กรณีแจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
   ตัวอย่างการกรอก หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล)
   ตัวอย่างการกรอก หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา)
   ตัวอย่างการกรอก หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับแรงงานต่างด้าว)
   ตัวอย่างการกรอก แบบ บต.53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 46 วรรคสาม หรือมาตรา 50 วรรคหนึ่ง(3) (สำหรับผู้ซึ่งจ้างคนต่างด้าวทำงาน)
   ตัวอย่างการกรอก แบบ บต. 44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   ตัวอย่างการกรอก แบบ บต. 46 หนังสือรับรองการจ้าง
   ตัวอย่างการกรอก สัญญาจ้างแรงงาน
   ตัวอย่างการกรอก แบบ บต.55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64/2 (สำหรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงาน)
   ตัวอย่างการกรอก แบบ บต.52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (สำหรับผู้ซึ่งจ้างคนต่างด้าวทำงาน)
   หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับแรงงานต่างด้าว)

 1 2 >