เอกสารอื่นๆ (เพิ่มเติม)  ค้นหา

   คำร้องขอรับใบรับอนุญาตทำงาน (บต.39) (กรณีได้รับ บต.48)
   สัญญาจ้างแรงงาน
   แบบรายงานตัวผู้ประกันตน (ต่างด้าว)
   แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ต่างด้าว) ที่ประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
   หนังสือยินยอม/เลิกจ้างแรงงานต่างด้าว
   บต.22 แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   การแจ้งขอยกเลิกการขออนุญาตทำงาน
   แบบแจ้งเข้าการทำงานของคนต่างด้าว
   หนังสือมอบอำนาจ