การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
     ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564