แผนงาน โครงการ และงบประมาณ RSS ค้นหา

 
   โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการจัดทำทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาใหม่และประสงค์จะทำงานออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการจัดทำฐานข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ กิจกรรมบริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA) ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการจัดทำฐานข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต กิจกรรมสร้างงานเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
   โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการเตรียมความพร้อมให้คนงานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการเตรียมความพร้อมให้คนงานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ (Smart Job Smart Workers) ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการจัดทำฐานข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA) ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการเตรียมความพร้อมให้คนงานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย ปีงบประมาณ 2559
   โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอให้อนุญาตทำงาน ปีงบประมาณ 2559
   โครงการจัดทำฐานข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน ปีงบประมาณ 2559
   โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2559
   โครงการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559
   โครงการเคาะประตูบ้านเพื่ิอป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
   โครงการ 3 ม. (มีงานทำ มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2559
   โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2559