ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ RSS ค้นหา

 
   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของกรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2566 ของกรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2566 - 2570
   แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติการกรมการจัดหางาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
   แผนปฏิบัติราชการ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564
   แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้งบประมาณ 2564
   แผนปฎิบัติการ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปี 2557 กรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัตการ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   แผนปฎบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2554-2557 กรมการจัดหางาน (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554)