วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

“กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2570”


พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการมีงานทำ โดยให้บริการจัดหางาน แนะแนวอาชีพคุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล
  5. บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว


นโยบายคุณภาพ

บริการจัดหางานในประเทศ
สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
เพิ่มความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ


ค่านิยมหลัก

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
มุ่งเน้นผลงาน บริการด้วยใจ
โปร่งใส่ความเป็นธรรม