วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศ
"กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี 2564"

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และให้การคุ้มครองแรงงาน
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจกรม
3. พัฒนาระบบการควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล

นโยบายคุณภาพ
บริการจัดหางานในประเทศ
สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
เพิ่มความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ

ค่านิยมหลัก
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
มุ่งเน้นผลงาน บริการด้วยใจ
โปร่งใส่ความเป็นธรรม