ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจหลัก

1. การบริการจัดหางานในประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในวัยทำงาน ได้มีงานทำมีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน
บริการ
1. ให้บริการรับสมัครงาน ณ สำนักงาน
2. รับแจ้งตำแหน่งวานประสานนายจ้างขอตำแหน่งงานว่าง
3. รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
4. ให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่
5. จัดงานวันนัดพบแรงงาน
6. ประสานจัดส่งผู้สมัครงานไปพบนายจ้าง
7. ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
8. จัดหางานพิเศษให้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้แก่ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ถูกเลิกจ้าง
9. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร / วารสารประจำเดือน ผ่านทางเว็บไซต์ (www.doe.go.th/sukhothai) ทางสถานี สวท.สุโขทัย คลื่น FM.9.75 MHz และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล สำนักงานเทศบาลทุกเทศบาล

2. การบริการจัดหางานต่างประเทศ
เพื่อให้ผู้ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศมีความรู้เกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
บริการ
1. รับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง และบริษัทจัดส่ง
2. รับแจ้งเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
3. รับแจ้งเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry VISA)

3. การคุ้มครองคนหางาน
คุ้มครองและป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวง จากบุคคล / กลุ่มบุคคลและจากบริษัทจัดหางานและตรวจสอบป้องกัน ดำเนินคดีผู้หลอกลวงคนหางาน
บริการ
1. รับคำขออนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางานเอกชนในประเทศ / ต่างประเทศ
2. การจดทะเบียนลูกจ้าง / ตัวแทนจัดหางาน
3. รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนกางานที่ขอความช่วยเหลือกรณีถูกหลอกลวงเนื่องจากการสมัครงาน
4. สืบสวนสอบสวนบุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวงต้มตุ๋นคนหางานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

4. ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
เพื่อดูแลตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวให้ไปตามกฎหมาย และป้องกันการแย่งอาชีพ คนไทยทำ
บริการ
1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ดำเนินคดีกับคนต่างด้าว และนายจ้างที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงานเปลี่ยนท้องที่ / สถานที่ทำงาน
3. จัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

5. แนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เพื่อให้ผู้ได้รับการแนะแนวได้รับการแนะแนวการประกอบอาชีพ การศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
บริการ
1. สนับสนุนข้อมูลอาชีพ
2. ให้คำปรึกาาแนะแนวอาชีพรายบุคคล / กลุ่ม
3. บริการทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ
4. บรรยากาศให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
5. สาธิตการประกอบอาชีพอิสระและฝึกอาชีพระยะสั้น
6. รับจดทะเบียนกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน