ประวัติความเป็นมา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ [ P.S.O.]

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

เมื่อ พ.ศ. 2535 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2535 ให้ยุบกรมแรงงานกระทรวงมหาดไทยและจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขึ้น ในกระทรวงมหาดไทยต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2535 โดยแบ่งส่วนราชการบริหารส่วนกลางและราชการ บริหารส่วนภูมิภาคโดยใช้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภมิภาค
เมื่อ พ.ศ. 2536 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536 ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดเปลี่ยนไปสังกัดกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2536 และได้มีพระราชบัญญัติกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน สกระทรวงแรงงานและวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 เล่มที่ 111ตอนที่ 20ก และมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537 โดยพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการดังกล่าวได้กำหนดราชการส่วนภูมิภาคของกรมการจัดหางานซึ่งเดิมได้ชื่อว่า "สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัด" ให้เปลี่ยนเป็น"สำนักงานจัดหางานจังหวัด" และตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเป็น "จัดหางานจังหวัด" มีผลบังคับ
ปัจจุบัน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 285 หมู่ 14 ถ.สุโขทัย - กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ. เมือง จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0-5561-0218-9 โทรสาร 0-5561-0219