ประวัติความเป็นมา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ [ P.S.O.]

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย


เมื่อ พ.ศ. 2535 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2535 ให้ยุบกรมแรงงานกระทรวงมหาดไทยและจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขึ้น ในกระทรวงมหาดไทยต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2535 โดยแบ่งส่วนราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยใช้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค

พ.ศ. 2536 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536 ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดเปลี่ยนไปสังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2536 และได้มีพระราชบัญญัติกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 เล่มที่ 111 ตอนที่ 20 ก และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537 โดยพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการดังกล่าวได้กำหนดราชการส่วนภูมิภาคของกรมการจัดหางานซึ่งเดิมได้ชื่อว่า "สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัด" ให้เปลี่ยนเป็น"สำนักงานจัดหางานจังหวัด" และตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเป็น "จัดหางานจังหวัด" มีผลบังคับ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม่ ในส่วนของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้แยกการบริหารงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม ออกจากกัน จัดตั้งเป็นกระทรวงแรงงานและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545

ปัจจุบัน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่เลขที่285 หมู่ 14 ถนนสุโขทัย - กำแพงเพชร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 0 5561 0218 – 9 โทรสาร 0 5561 0219