กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติ

1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

2.ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ....

4.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

5.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

กฎ ก.พ./ก.พ.ค.

1.กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒)

2.กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์

3.กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

4. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการ

ระเบียบ/ข้อบังคับ

1.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดราคาชดใช้แทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

2. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน

3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรการทางการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558

5.ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมการจัดหางาน

6.กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานและกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

7.ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

8.ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของกรมการจัดหางาน

9.ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการจัดหางาน

10.ข้อบังคับกรมการจัดหางานว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2552

11.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

กฎกระทรวง

1.กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559