แผนปฏิบัติราชการ RSS  ค้นหา

   โครงการเตรียมความพร้อมให้คนงานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย ปีงบประมาณ 2559
   โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอให้อนุญาตทำงาน ปีงบประมาณ 2559
   โครงการจัดทำฐานข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน ปีงบประมาณ 2559
   โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2559
   โครงการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559
   โครงการเคาะประตูบ้านเพื่ิอป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
   โครงการ 3 ม. (มีงานทำ มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2559
   โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2559