แผนปฏิบัติราชการ RSS  ค้นหา

   โครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จังหวัดสุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2
   โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2
   โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2
   โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2
   โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอรับอนุญาตทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย (จัดประชุมนายจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2563
   โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการเตรียมความพร้อมให้คนงานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการนัดพบแรงงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน กิจกรรมจัดทำข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ กิจกรรมบริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2562
   โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย (จัดประชุมนายจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2562
   โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการเตรียมความพร้อมให้คนงานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการจัดทำทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาใหม่และประสงค์จะทำงานออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการจัดทำฐานข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ กิจกรรมบริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   โครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA) ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการจัดทำฐานข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต กิจกรรมสร้างงานเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
   โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการเตรียมความพร้อมให้คนงานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการเตรียมความพร้อมให้คนงานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ (Smart Job Smart Workers) ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการจัดทำฐานข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA) ประจำปีงบประมาณ 2560
   โครงการเตรียมความพร้อมให้คนงานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย ปีงบประมาณ 2559
   โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอให้อนุญาตทำงาน ปีงบประมาณ 2559
   โครงการจัดทำฐานข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559
   โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน ปีงบประมาณ 2559
   โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2559
   โครงการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559
   โครงการเคาะประตูบ้านเพื่ิอป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
   โครงการ 3 ม. (มีงานทำ มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2559
   โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2559

   งบทดลอง มี.ค.2563
   งบทดลอง ก.พ.2563
   งบทดลอง ม.ค.2563
   งบทดลอง ธ.ค.2562
   งบทดลอง พ.ย.2562
   งบทดลอง ต.ค.2562
   งบทดลอง ส.ค. 2562
   งบทดลอง ก.ค. 2562
   งบทดลอง มิ.ย. 2562
   งบทดลอง พ.ค. 2562
   งบทดลอง เม.ย. 2562
   งบทดลอง มี.ค. 2562
   งบทดลอง ก.พ. 2562
   งบทดลอง ม.ค. 2562
   งบทดลอง ธ.ค. 2561
   งบทดลอง พ.ย. 2561
   งบทดลอง ต.ค. 2561
   งบทดลอง ก.ย. 2561
   งบทดลอง ส.ค. 2561
   งบทดลอง ก.ค. 2561
   งบทดลอง มิ.ย. 2561
   งบทดลอง พ.ค 2561
   งบทดลอง เม.ย. 2561
   งบทดลอง มี.ค. 2561
   งบทดลอง ก.พ. 2561
   งบทดลอง ม.ค. 2561
   งบทดลอง ธ.ค. 2560
   งบทดลอง พ.ย. 2560
   งบทดลอง ต.ค. 2560
   งบทดลอง ก.ย. 2560
   งบทดลอง ส.ค.2560
   งบทดลอง ก.ค.2560
   งบทดลอง มิ.ย.2560
   งบทดลอง พ.ค.2560
   งบทดลอง เม.ย.2560
   งบทดลอง มี.ค.2560
   งบทดลอง ก.พ.2560
   งบทดลอง ม.ค.2560
   งบทดลอง ธ.ค.2559
   งบทดลอง พ.ย.2559
   งบทดลอง ต.ค.2559