โครงสร้างหน่วยงาน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน ได้แบ่งส่วนราชการของกรมการจัดหางานเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้

ราชการบริหารส่วนกลาง

1.สำนักงานเลขานุการกรม

2.กองนิติการ

3.กองแผนงานและสารสนเทศ

4.กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน

5.กองวิจัยตลาดแรงงาน

6.กองส่งเสริมการมีงานทำ

7.สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

8.สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

1.สำนักงานจัดหางานจังหวัด

หน่วยงานภายในที่กรมจัดตั้งขึ้น

กองภายใน

1.กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน

2.กองการเจ้าหน้าที่

3.ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์

4.สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

5.สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 1-10

หน่วยงานซึ่งขึ้นตรงต่ออธิบดี

1.สำนักผู้ตรวจราชการกรม

2.กลุ่มตรวจสอบภายใน

3.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร