วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์ : (Vision)

กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2564

พันธกิจ : (Mission)


1. พัฒนาระบบบริการจัดหางานการแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยสะดวกรวดเร็วประหยัดและให้การคุ้มครองคนหางาน
2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
3. พัฒนาระบบการควบคุมกำกับการดูแลการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล