029 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
   021แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   010 แผนการดำเนินงานประจำปี
   ช่องทางติดต่อสำนักงาน
   041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   033 การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วม
   040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   038 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
   037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
   048 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   047 มาตรการป้งกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
   046 มาตราการป้องกันการรับสินบน
   045 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   044 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   028 รายงานการบริการและพัฒนาทรัพย์กรบุคคลประจำปี
   027 หลักเกณฑ์การบบริหารและพัฒนาทรัพย์กรบุคคล
   026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพย์กรบุคคล
   025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล