แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.1)
   แบบแจ้งออกคนต่างด้าวออกจากงาน (บต.10)
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวและแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   ตัวอย่างการกรอกแบบ ตท.2
   ตัวอย่างการกรอกแบบ ตท.7
   MOU ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   MOU ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
   MOU แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

   แบบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาติ
   เอกสารยื่นรับคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.1
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   11แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   5หนังสือมอบอำนาจ
   4แบบฟอร์มคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน(MOU)
   3แบบฟอร์มสัญญาจ้าง(MOU)
   2แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทย(MOU)
   1แบบการหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

   010 แผนการดำเนินงานประจำปี
   ช่องทางติดต่อสำนักงาน
   041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   033 การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วม
   040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   038 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
   037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
   048 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   047 มาตรการป้งกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
   046 มาตราการป้องกันการรับสินบน
   045 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   044 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   028 รายงานการบริการและพัฒนาทรัพย์กรบุคคลประจำปี
   027 หลักเกณฑ์การบบริหารและพัฒนาทรัพย์กรบุคคล
   026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพย์กรบุคคล
   025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล