ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
21-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการ ๓ ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)ซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา
21-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้นายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา
31-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้ดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มสกาย
31-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปิยพันธ์สุรินทร์
05-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้ดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มสกาย
03-10-2022 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปิยพันธ์สุรินทร์
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางมลฤดี ซ่อมทอง
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายภควิช สายยศ
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤตธี บังทอง
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมนูญธรรม พันสุเภาดี
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุก เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา จันทานิตย์
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุก เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชัย แสนเมือง
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุก เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางกานต์พิชชา จันทร์ด้วง
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิไลภรณ์ พูนดียิ่ง
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซี ก๊อปปี้ แอนเซอร์วิส
31-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มสกาย
31-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปิยพันธ์สุรินทร์
09-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ตามโครงการ ๓ ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา
01-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มสกาย
 1 2 3 >  Last ›