ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
19-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ สต-6994 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงยนต์
11-10-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายภควิช สายยศ
01-10-2021 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกัณฑ์อเนก ไม่น้อย
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกศชฎา กิ่งจันทร์
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวนี ดอกเชื้อเอม
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา จันทานิตย์
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุก เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางกานต์พิชชา จันทร์ด้วง
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤตธี บังทอง
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมนูญธรรม พันสุเภาดี
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางมลฤดี ซ่อมทอง
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซี ก๊อปปี้ แอนเซอร์วิส
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้ดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนำ้ดื่มสกาย
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศิริเจริญพานิช จังหวัดสุรินทร์
22-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ งบดำเนินงาน เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปานเครื่องเขียน
17-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา
16-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง (Antigen Test Kit) จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านยา ธนบดี โดยนางสาวเปมิกา จงกิจธนกุล
16-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ งบเพื่อการบริหารงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา
16-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ริโก้ 11SP311TN) จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
14-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคชสาร โปรดักชั่น มีเดีย เฮ้าส์ สตูดิโอ
 1 2 3 >  Last ›