วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
09-03-2018 ราคากลางเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
07-11-2017 จัดซื้อเครื่่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง