วันที่ประกาศ หัวเรื่อง วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์
22-07-2021 การพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.3) 30-07-2021
05-02-2021 ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบผู้เดินทางไปทำงานและกลุ่มเสี่ยงที่จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddรng) 10-02-2021
03-02-2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-02-2021
01-02-2021 การพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.39) 04-02-2021
28-01-2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-02-2021
21-12-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-12-2020
15-12-2020 ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบผู้เดินทางไปทำงานและกลุ่มเสี่ยงที่จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-12-2020
24-11-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพือใช้งานกับระบบ Single Window for Visa and Work Permit ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 27-11-2020
18-08-2020 การจัดพิมพ์แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน (บต. 22) 21-08-2020
17-08-2020 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 188 เครื่อง 20-08-2020
14-08-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมระบบงานต่างด้าว ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-08-2020
12-06-2020 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-06-2020
16-04-2020 การพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.3) 21-04-2020
31-03-2020 ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการจัดหางาน (Job Demand Open Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03-04-2020
24-03-2020 ประกวดราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-03-2020
09-03-2020 ประกวดราคาซื้อครุภุัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 12-03-2020
09-03-2020 ข้อกำหนดและขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 12-03-2020
06-03-2020 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งานของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11-03-2020
24-02-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-02-2020
20-02-2020 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit (แบบ บต.6:ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์) จำนวน 350,000 ใบ สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานตามระบบ MOU ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอร์นิกส์ (e-bidding) 25-02-2020
 1 2 3 >  Last ›