tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com
 รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 35 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อ จำนวน 2 ป้าย และตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการเพื่อรับการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 21 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องรับรอง ชั้น 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะไมล์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดการแถลงข่าวการจัดงาน งาน "JOB EXPO THAILAND 2020" วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ กระทรวงแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศภายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยวิธีคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมระบบงานต่างด้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›