ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ปฏิบัติงาน ณ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ประกาศโรงพยาบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักงานคลังและงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกและจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดสมัครถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 11,500.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพเดือนละ 1,785 บาท รวม 13,285.- บาท ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้จนถึงวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
โรงพยาบาลสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลสุโขทัย ในตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์) อัตราค่าตอบแทน วันละ 400.- บาท สมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
โรงพยาบาลสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานบริการ (รปภ.) ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 50.- บาท
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 1.ครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลและดูแลนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคคล อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย โทร 055 611 786 ได้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.doe.go.th/sukhothai หัวข้อประกาศรับสมัคร
วิทยาสารพัดช่างสุโขทัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร จ้างเหมาบริการรายเดือน ในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย (ชั้น 1 ตึกวิทยบริการ)
โรงพยาบาลสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี กลุ่มการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา และปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก จักษุ กลุ่มการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา) ค่าตอบแทน วันละ 320 บาท
โรงพยาบาลสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา (ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มการพยาบาล)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี ประกาศรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน (เจ้าหน้าที่การเงิน) จำนวน 1 อัตรา
 1 2 3 >  Last ›