สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2558
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2558
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2558
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2557
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2557
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2557
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2557
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2557
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2556
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2556
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2556
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2556
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2556
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2555
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2550
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2555
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2555
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2555
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2555
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2555
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2554
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2554
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2554
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2554
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2554
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2554
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2553
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2553
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2553
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2553
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2553
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2553
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2553
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2553
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2552
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2552
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2552
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2552
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2552
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2552
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2552
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2552
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2551
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2551
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2551
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2551
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2551
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2551
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2551
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2551
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2551
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2551
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2551
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2550
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2550
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2550
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2550
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2550
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2550
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2550
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2550
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2550
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2550
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2550

   สถิติอาเซียนประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562
   สถิติอาเซียนประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
   สถิติอาเซียนประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
   สถิติอาเซียนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
   สถิติอาเซียนประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561
   สถิติอาเซียนประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
   สถิติอาเซียนประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
   สถิติอาเซียนประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
   สถิติอาเซียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
   สถิติอาเซียนประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561
   สถิติอาเซียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561
   สถิติอาเซียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
   สถิติอาเซียนประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561
   สถิติอาเซียนประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
   สถิติอาเซียนประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
   สถิติอาเซียนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
   สถิติอาเซียนประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560
   สถิติอาเซียนประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
   สถิติอาเซียนประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
   สถิติอาเซียนประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
   สถิติอาเซียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
   สถิติอาเซียนประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560
   สถิติอาเซียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
   สถิติอาเซียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
   สถิติอาเซียนประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560
   สถิติอาเซียนประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
   สถิติอาเซียนประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
   สถิติอาเซียนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
   สถิติอาเซียนประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559
   สถิติอาเซียนประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
   สถิติอาเซียนประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
   สถิติอาเซียนประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
   สถิติอาเซียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
   สถิติอาเซียนประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559
   สถิติอาเซียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559
   สถิติอาเซียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
   สถิติอาเซียนประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559
   สถิติอาเซียนประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
   สถิติอาเซียนประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
   สถิติอาเซียนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
   สถิติอาเซียนประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2558
   สถิติอาเซียนประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
   สถิติอาเซียนประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558
   สถิติอาเซียนประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558
   สถิติอาเซียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
   สถิติอาเซียนประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558
   สถิติอาเซียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2558
   สถิติอาเซียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
   สถิติอาเซียนประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2558
   สถิติอาเซียนประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
   สถิติอาเซียนประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557
   สถิติอาเซียนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557
   สถิติอาเซียนประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2557
   สถิติอาเซียนประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2557
   สถิติอาเซียนประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557
   สถิติอาเซียนประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
   สถิติอาเซียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557
   สถิติอาเซียนประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2557
   สถิติอาเซียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2557
   สถิติอาเซียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
   สถิติอาเซียนประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2557

   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2558
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2558
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2558
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2557
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2557
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2557
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2557
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2557
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2556
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2556
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2556
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2556
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2556
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555
   สถานการณ์แรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2555